1. DCF-modellen (Discounted Cash flow Model)

Discounted Cash flow Model” DCF är en speciell modell av avkastningsvärdering, med fokus på det fria kassaflödet och är numera den mest tillämpade värderingsmodellen. Modellen använder sig utav Beta, CAPM och WACC. DCF i sitt ursprung kan ses som ”avkastningsvärdering med fria kassaflöden” nogsamt specificerade utifrån rörelseresultat, skatt, återinvesteringar etc. Modellen tillämpas för att beräkna nuvärdet av bolagets samtliga tillgångar eller s.k. investment kapital.

Det som görs i DCF-modellen är att man utifrån givna och framtagna värden bygger upp ett förväntat kassaflöde över en tidsperiod och får ett terminalvärde. Detta värde diskonteras sedan, tillsammans med företagets skulder och finansiella tillgångar, för att slutligen få ett nuvärde av företaget.

Kommentarer inaktiverade.