Definition av CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Capital Assets Pricing Model, CAPM, är en modell som används för att formulera avkastningskrav. Via CAPM beräknar man fram ett avkastningskrav för stamaktien. CAPM är ett samband mellan förväntad avkastning för aktien mot aktiemarknadens risk (rm) (Betavärde, B). Teorin bygger på att alla investerare ska ha samma riskfria avkastning (Rf).

Formel CAPM

CAPM= rf + Beta*(rm-rf)

Denna riskfria avkastning antas vanligtvis vara densamma som ett räntebärande statspapper, såsom en 10 årig statsobligation eller statsskuldsväxel. Den riskfria avkastningen är den kompensation som investerarna får för ett säkert sparande.

Denna kompensation finns eftersom investeraren kunde ha placerat sitt kapital i ett risk-fritt sparande istället, ex. statsobligation.

Utöver den riskfria räntan, lägger marknaden till Aktie Marknadens Riskpremie som är mellanskillnaden mellan marknadens genomsnittliga förväntade avkastning och den riskfria avkastningen. Denna bedöms rationellt beroende på vilken marknad aktien handlas på. Riskpremien räknas vanligtvis fram genom att titta på den historiska genomsnittliga avkastningen för aktien, subtraherat med riskfri avkastning för respektive tidsperiod. Allt detta tillsammans med aktiens betavärde, ger aktiernas avkastningskrav eller kapitalkostnad.

En förutsättning som görs i CAPM är att alla investerare har likadana förväntningar när det gäller avkastning och risk. Vidare kan skattningen av de olika variablerna vara missvisande, t.ex. betavärdet då man använder ett aktieindex istället för marknadsportföljen. Samtidigt kan man få fram betavärdet genom att titta i företagets tidigare handelshistorik, men detta kan också vara missvisande t.ex. om företaget inte funnits särskilt länge, eller om företaget gör en stor verksamhetsexpansion som ger nya förutsättningar för nya betavärden.

En annan variabel är den riskfria avkastningen som oftast bygger på den 10-åriga statsobligationsräntan, men då denna är en rörlig ränta som förändras från dag till dag kan den också ge ett missvisande resultat i CAPM.

Kommentarer inaktiverade.